Chủ đề : Tạng Tượng

Học thuyết Tạng Tượng

HỌC THUYẾT TẠNG TƯỢNG Theo nghĩa rộng mà nói, tạng là chỉ vào các tạng khí trong thân thể con người, tượng là chỉ vào cá Xem thêm

Trang 1 | 1