Chủ đề : Hầu khoa khái yếu

Hầu khoa khái yếu

     Yết hầu là cái cửa để thở và ăn uống, thuộc về bộ phận tổ chức trọng yếu trên sinh lý. Thiên Ưu Tuệ vô ngôn sách Linh khu Xem thêm

Trang 1 | 1