Chủ đề : Ngoại Khoa khái yếu

Ngoại khoa khái yếu

Ngoại Khoa khái yếu   Ngoại khoa đời xưa gọi là Dương khoa, đời nhà Chu đã có chế độ dùng thầy thuốc Dương y(1) để chữa các bệnh thũng dương, hộ Xem thêm

Trang 1 | 1