Chủ đề : Thương Khoa khái yếu

Thương khoa khái yếu

 Thương khoa khái yếu   Thương khoa là một môn học chữa về trật đã tổn thương. Từ đời nhà Chu đã sớm đặt ra Dương y (thầy thuốc ngoại khoa). Dương Xem thêm

Trang 1 | 1